see pasth red

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

           

Άρθρο 1

            Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 20η  Ιουλίου  2016   δημιουργείται ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ)  με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΤΟΥ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σύμφωνα με το καταστατικού του συλλόγου το οποίο αναγνωρίσθηκε με την υπ΄ αριθ. 18Σ/2016 διάταξη του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης και έλαβε αύξοντα αριθμό στο οικείο βιβλίο 10004/2016.

 

Άρθρο 2

            Σκοπός της δημιουργίας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι η ανθρώπινη συμπαράσταση και αλληλεγγύη σε συναδέλφους, μέλη και άλλους συνανθρώπους μας που χρειάζονται μετάγγιση αίματος. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην επάρκεια της χώρας σε αίμα προσφερόμενο εθελοντικά.

 

Άρθρο 3

            Μέλη του παραπάνω Συλλόγου μπορεί να είναι μέλη του   «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ή μέλη των οικογενειών τους ή δικοί τους φίλοι και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει εθελοντικά αίμα, είτε μεταβαίνοντας μεμονωμένα στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) είτε οποιασδήποτε άλλης μονάδας αιμοληψίας εντός της Ελληνικής επικράτειας εντός του ωραρίου λειτουργίας των, είτε κατά τη διάρκεια οργανωμένης συλλογικής αιμοδοσίας σε χώρο και ημερομηνία που καθορίζεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας 1-4 φορές ετησίως.

 

Άρθρο 4

            Χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος του Συλλόγου, για κάλυψη ασθενών, μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, για λογαριασμό τους, για λογαριασμό συγγενών τους και ποδηλάτες θύματα ποδηλατικών ατυχημάτων. Κάθε μέλος δικαιούται κάλυψη έως και 5 μονάδων εντός 1 έτους για το ίδιο -αν ασθενήσει- ή για  συγγενείς.

 

Άρθρο 5

            Η διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος του Συλλόγου γίνεται από Επιτροπή Διαχείρισης η οποία απαρτίζεται από τρία [3] μέλη του Δ.Σ. του «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας του. Η θητεία τους είναι διάρκειας ισόχρονης με τη θητεία τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

Σε έκτακτες περιπτώσεις (όπως π.χ. κατά τις νυχτερινές ώρες, σε αργίες, σε περιόδους διακοπών) μπορεί να πάρει απόφαση για δανεισμό μονάδων αίματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Συλλόγου ή σε περίπτωση απουσίας του, ο νόμιμος αναπληρωτής του, με την υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς για την απόφαση και να υπάρξει έγκριση των υπολοίπων μελών εκ των υστέρων.

 

Άρθρο 6

            Σε κάθε περίπτωση η έγκριση για την χορήγηση ποσότητας αίματος από τα αποθεματικά του Συλλόγου (κάλυψη ασθενούς) εκ μέρους της Τριμελούς Επιτροπής είναι γραπτή. Προσκομίζεται ή αποστέλλεται με συσκευή τηλεομοιοτυπίας (Fax) στο Τμήμα Eπισκεπτριών Υγείας ή στην Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, με χρήση ειδικού εντύπου που φέρει το λογότυπο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, το ονοματεπώνυμο του δανειζομένου, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνο, τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του καλυπτόμενου ασθενούς, το Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται καθώς και την ημερομηνία κα ώρα δανεισμού, τον αριθμό των δανειζομένων μονάδων αίματος και τις υπογραφές των τριών μελών της επιτροπής (ή ενός εξ’ αυτών, σε επείγουσες περιπτώσεις). Σε  περιπτώσεις όμως εξαιρετικά επείγουσες και κωλυμάτων (π.χ. δεν λειτουργεί η συσκευή τηλεομοιοτυπίας) αρκεί και μόνο η τηλεφωνική έγκριση ενός εκ των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης προς την Υπηρεσία Αιμοδοσίας, όταν η κρισιμότητα της κατάστασης δεν επιτρέπει την κανονική διαδικασία, και σημειώνεται το όνομα του υπευθύνου της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας με τον οποίο έγινε η συνεννόηση, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.

 

Άρθρο 7

            Με απώτερο στόχο την συμβολή στην εξασφάλιση επάρκειας εθελοντικά προσφερόμενου αίματος σε ολόκληρη την χώρα, πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα αποθεματικά του Συλλόγου να έχουν συνεχώς θετικό πρόσημο. Με αυτό το σκεπτικό, οι λήπτες μονάδων αίματος εξυπηρετούνται (κάλυψη ασθενών) από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, όποτε παραστεί ανάγκη, αλλά η χορήγηση γίνεται με την μορφή του δανεισμού. Δηλαδή υποχρεούνται οι συγγενείς και μη, δανειζόμενοι να επιστρέψουν (προσφέρουν) τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι πέντε [5] μονάδες αίματος: επιστροφή σε τέσσερις [4] μήνες από την ημερομηνία δανεισμού.

Μέχρι δέκα [10] μονάδες αίματος: επιστροφή μέσα σε διάστημα δώδεκα [12] μηνών από την ημερομηνία δανεισμού.

Για ποσότητα μεγαλύτερη των δέκα [10] μονάδων, θα αποφασίζει η Επιτροπή Διαχείρισης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ή το Δ.Σ. του Συλλόγου, για το χρονικό διάστημα και τον αριθμό μονάδων που θα επιστραφούν.

 

Άρθρο 8

            Εάν κάποιος λήπτης μονάδων αίματος, συγγενής ή μη, δεν επιστρέψει ποσότητα αίματος μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο παραπάνω άρθρο, δεν υφίσταται προσβολές, αλλά δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, είτε μέχρι απόσβεσης της οφειλής, είτε μέχρι απαλλακτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως σε περίπτωση αιμοδοτών που παύουν να πληρούν τα κριτήρια αποδοχής για αιμοδοσία ή που δεν διαθέτουν κατάλληλο για αιμοδοσία συγγενικό και φιλικό περιβάλλον).

 

Άρθρο 9

            Τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να προσφέρουν εθελοντικά αίμα και για άλλο σύλλογο εθελοντών (π.χ. της ενορίας τους), όπως και το δικαίωμα να προσφέρουν αίμα σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Αιμοδοσίας χρειαστεί, είτε κληθούν από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας, είτε αυτοβούλως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσφορά τους δεν καταγράφεται στα αποθεματικά του παρόντος Συλλόγου.

 

Άρθρο 10

            Στα καθήκοντα της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης των μονάδων αίματος του Συλλόγου ανήκουν, μεταξύ άλλων:

            1. Η ενημέρωση και διαχείριση αρχείου ηλεκτρονικού υπολογιστή (αιμοδοτών, μελών) με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα δελτία μέλους και καταστάσεις που καταρτίζονται την ημέρα συλλογικής αιμοδοσίας. Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων είναι απόρρητα, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία του ιατρικού ιστορικού και λόγους προσωρινής ή μόνιμης απόρριψης και οποιαδήποτε χρήση τους προϋποθέτει την έγκριση του ίδιου του μέλους.

            2. Δημιουργία νέων αρχείων, λογιστικών φύλλων και εκτύπωση αναφορών από τα αρχεία όποτε ζητηθεί από το Δ.Σ.

            3. Τήρηση αρχείου ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

            4. Συντονισμός υπο-ομάδων εργασίας για την επιτυχή έκβαση συλλογικών αιμοδοσιών

            5. Φροντίδα για διασφάλιση του εθελοντικού χαρακτήρα της αιμοδοσίας, με αποφυγή οποιασδήποτε πίεσης στα μέλη και χωρίς υποσχέσεις για οποιοδήποτε αντάλλαγμα, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 4.

            6. Τήρηση αρχείου αντιγράφου κάθε σημειώματος προς την Υπηρεσία Αιμοδοσίας (φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στο αρχείο του Συλλόγου).

 

Άρθρο 11

            Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας μετά τη δεύτερη αιμοδοσία υποχρεούται να χορηγήσει σε κάθε αιμοδότη-μέλος κάρτα εθελοντή αιμοδότη. Οι ατομικές αυτές κάρτες φυλάσσονται από τον κάθε αιμοδότη και όχι από τους υπευθύνους του Συλλόγου και ισχύουν ως αποδεικτικό της ομάδας αίματος οπουδήποτε πάει ο αιμοδότης για να προσφέρει αίμα. Σε αυτές δεν σημειώνουν τις ημερομηνίες αιμοδοσίας παρά μόνον οι υπεύθυνοι του συνεργείου της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας.

 

Άρθρο 12

            Ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος καταστατικού που αποτελείται από δεκαπέντε [15] άρθρα, ή ακόμα και ολόκληρο το καταστατικό, μετά από απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοροποίησης ή απόκλισης από τον σκοπό ίδρυσης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, γνωστοποιώντας την απόφαση αυτή γραπτώς, στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

 

 

Άρθρο 13

            Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, ειδοποιείται η Υπηρεσία Αιμοδοσίας και τυχόν διαθέσιμα αποθεματικά σε μονάδες αίματος «παγώνουν», ενώ η Υπηρεσία Αιμοδοσίας (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ) συνεχίζει να εξασφαλίζει για τα τέως μέλη- αιμοδότες το δικαίωμα «κάλυψης ασθενούς» για ισάριθμες μονάδες με αυτές που έχει το καθένα προσφέρει.

 

Άρθρο 14

            Ιδρυτικά μέλη του παραπάνω Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ορίζεται η τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της ήτοι:  Βαρελάς Αναστάσιος ως Πρόεδρος , Χατζηγιάννης Χρήστος και Ρούσος Αθανάσιος ως μέλη.

            Ο  ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών (που προκύπτει από το νέο Δ.Σ.) στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ) του Νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, με τις υπογραφές των νέων μελών.

 

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

1.- Η σφραγίδα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι κυκλική. Στο κέντρο αυτής απεικονίζεται περίγραμμα δύο χεριών που κρατούν μία καρδιά, περιμετρικά δε αναγράφεται ο τίτλος «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

2.- Το παρόν εγκρίθηκε με Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουλίου 2016.

3.- Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Χατζηγιάννης Χρήστος

Παπύρας Άγγελος

Ζάχος Ιωάννης

Βαρελάς Αναστάσιος

Παπανικολάου Γεώργιος

Ρούσος Αθανάσιος

Δελιγκάς Αντώνης

 

            Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της 4-7-2016 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων αυτής.

 

                                                                                                     Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2016

 

.